proiect

Centru de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranților

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

Fondul european de integrare a resortisanţilor ţări terţe, Programul Anual 2013

Proiect: Centru de cercetare şi documentare în domeniul integrării imigranţilor

Beneficiar: Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii

Contract nr. ref.: IF/11.01 – 03.01/2013


Proiectul „Centru de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranților”

„Migraţia este un proces care trebuie gestionat şi nu o problemă care trebuie rezolvată” (STRATEGIA NAŢIONALÃ PRIVIND IMIGRAŢIA pentru perioada 2011-2014)

În perioada iulie 2013 – iunie 2014, Asociația Română pentru Promovarea Sănătății și Fundația pentru o societate deschisă vor desfășura proiectul „Centru de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranților”.

Obiectivul general al proiectului este crearea şi dezvoltarea unui Centru de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranţilor, care va constitui punctul central pentru schimbul de informaţii şi bune practici în domeniul integrării în România, pentru coordonarea cercetărilor în domeniul integrării și pentru facilitarea de parteneriate între organizații și experți, având trei componente majore:

  • Centru de documentare – accesul la informaţii de ultimă oră şi la practici la nivel internaţional pentru instituţiile, organizaţiile, profesioniştii şi cercetătorii interesaţi.
  • Reţea multidisciplinară de cercetători – cu rol de trecere în revistă a literaturii relevante privind integrarea imigranţilor, de realizare a unui cadru conceptual nou și de instrumente noi de cercetare, de realizare de cercetări dintr-o perspectivă multidisciplinară şi de monitorizare a implementării politicilor de integrare - în contextul instrumentelor constituite la nivel european - şi formulare de recomandări pentru factorii de decizie şi autorităţi în privinţa practicilor, legislaţiei şi politicilor de integrare.
  • Rețea de organizații și experți – centrul va forma o rețea de organizații și va interacţiona cu actorii în domeniul integrării precum organizaţii implicate în proiecte/iniţiative specifice, autorităţi locale şi naţionale care acţionează în domenii relevante pentru integrarea socială a RTT, alte entităţi publice sau private, precum şi experţi recunoscuţi la nivel european/internaţional. Proiectele vor facilita parteneriate între universităţi, cercetători şi alţi actori din România, precum şi schimburi de bune practici privind cercetarea în domeniul imigrării şi integrării cu parteneri din străinătate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.        Înfiinţarea unui Centru de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranţilor.

2.        Crearea unei reţele multidisciplinare de cercetători.

3.        Facilitatea de parteneriate între universităţi, cercetători şi alţi actori interesaţi din România cu parteneri din străinătate se va realiza prin rolul preconizat al Centrului de cercetare de punct nodal, ştiinţific şi credibil de documentare și cercetare pe integrarea imigranţilor.

4.        Facilitarea schimburilor de bune practici dintre universităţi, cercetători şi alţi actori interesaţi din România cu parteneri din străinătate, actori relevanţi din alte state membre, inclusiv centre similare din țări membre ale UE. Trecerea în revistă a literaturii privind integrarea imigranţilor dintr-o perspectivă multidisciplinară va fi realizată anual de către echipa multidisciplinară de cercetători.

5.        Abordare inovatoare a cadrului conceptual şi realizarea unor instrumente noi de cercetare a proceselor de integrare a imigranţilor în societatea românescă.

6.        Realizarea unui studiu în domeniul integrării pe baza noii abordări conceptuale şi a noilor instrumente de cercetare dezvoltate.

 

  • Acoperire

Centrul de cercetare și documentare privind integrarea imigranţilor va fi deschis cercetătorilor, studenţilor şi altor categorii de persoane relevante şi interesate de integrarea imigranţilor. Centrul va avea un sediu dotat corespunzător, un website propriu și o bibliotecă. Biblioteca va fi fizică şi virtuală, va conţine materiale și documente relevante din domeniul integrării, literatură şi studii de specialitate și cercetări realizate la nivel naţional şi internaţional.

Vor avea loc workshopuri interactive între membrii echipei multidisciplinare şi cercetători, organizaţii şi academicieni din domeniul migraţiei şi gestionării ei (Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov, București). Întâlnirile vor fi transmise live, iar prezentările acestora vor putea fi vizualizate online prin intermediul tablei interactive.

 

  • Grupuri țintă

Grupurile țintă ale proiectului sunt reprezentate de: universități, instituții publice cu atribuții în domeniul integrării imigranților, ministere și organisme guvernamentale, organizații neguvernamentale, alte organizații cu activitate relevantă în domeniul integrării, organizații relevante din Uniunea Europeană, institute de cercetare europene, reţele de organizaţii europene afiliate universităţilor sau independente din ţări membre UE, cercetători/experţi la nivel naţional şi internaţional, cu activităţi în domeniul integrării.

Pe de altă parte, beneficiarii indirecți vor fi cei aproximativ 60.000 imigranţi cu şedere legală în România, prin impactul activităţilor Centrului de Cercetare asupra politicilor, legislaţiei şi practicilor în domeniul integrării.   

 

  • Activități

Principalele activități ale proiectului sunt:

-          înființarea Centrului de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranților;

-          constituirea echipei multidisciplinare de cercetători;

-          realizarea reţelei de organizaţii şi facilitarea de parteneriate;

-          realizarea unei cercetări în domeniul integrării;

-          schimb de bune practici realizat prin intermediul platformei digitale;

-          participarea anuală la conferințe internaționale şi realizarea de prezentări în cadrul acestora.

 

  •  Rezultate 

-          un centru de documentare înființat;

-          o rețea multidisciplinară de cercetători creată;

-          parteneriate între universităţi, cercetători şi alţi actori din România facilitate;

-          o cercetare în domeniul integrării realizată: o trecere în revistă (revedere) a literaturii privind integrarea imigranţilor dintr-o perspectivă multidisciplinară elaborată, o nouă abordare a cadrului conceptual elaborat şi noi instrumente de cercetare în domeniul integrării propuse, un studiu în domeniul integrării realizat;

-          bune practici cu partenerii externi schimbate;

-          rezultatele proiectului diseminate.

 

Centrul de documentare, prin materialele puse la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii în domeniul integrării, universităţilor, cercetătorilor şi altor actori sociali, împreună cu rapoartele de cercetare elaborate în cadrul proiectului se vor constitui în resurse valoroase pentru factorii decizionali în privinţa politicilor de integrare, legislaţiei şi serviciilor în domeniu, în scopul stabilirii progreselor în raport cu modelele şi instrumentele comune la nivelul UE.

Acest proiect este finanţat prin „Programul general  Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” (nr. ref: IF/11.01-03.01/2012). din Fondul european de integrare a resortisanţilor ţări terţe, Programul anual 2012, Proiect: Centru de cercetare şi documentare în domeniul integrării imigranţilor. Programul este gestionat în România de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale ca Autoritate Responsabilă şi de Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Pentru detalii o puteți contacta pe Camelia Mihalache, coordonatoarea proiectului, pe adresa camelia.mihalache@fundatia.ro.