proiect

Cartografierea sociografică a comunităților de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap)

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF


Un proiect finanțat prin Mecanismul/ Financiar Norvegian 2009-2014  în cadrul Programului ,.Combaterea  Sărăciei în România" (R025)

 

În ce stadiu se află societatea noastră în privința îmbunătățirii situației romilor? Cum putem evalua schimbările graduale sau chiar progresul major în evoluția situației romilor? Cum putem aduna informațiile actuale,  sitematice și de încredere care să faciliteze  politicile  sociale, măsurile  la  nivel local și national  axate  pe  incluziunea  romilor și îmbunătățirea situației  sociale și   economice a acestora?  Realizând că  politicile  sociale  bazate  pe dovezi și utilizarea în cunoștință de cauză a resurselor sunt  piloni  fundamentali ai schimbării,  obiectivul general al proiectului este de a contribui la combaterea excluziunii  sociale a romilor din  România  prin furnizarea instrumentelor și dezvoltarea capacităților   necesare  pentru  îmbunătățirea  inegalităților sociale și economice dintre romi și populația majoritară.

De ce avem nevoie de astfel de date? În pofida datelor existente, există o lipsă de informații privind situația socială și economică,  respectiv situația  drepturilor fundamentale ale comunităților  de romi din  România. Datele  locale  relevante și de încredere  privind statutul   comunităților, nevoile și prioritățile  acestor  comunități,  structura   capitalului  material și uman  sunt  așadar  cruciale  în identificarea priorităților privind politicile, intervențiile și progresul monitorizării. Cum pot fi colectate aceste date cruciale?  Deoarece lipsesc rețelele de lucru capabile să genereze astfel  de date și să le utilizeze în cadrul procesului de incluzlune a romilor, proiectul  își  propune să umple acest gol din infrastructura instituțională de altfel extinsă, a incluziunii romilor.

Stabilind  că  adunarea  sistematică  de  date  este  crucială pentru  monitorizarea implementării și evaluării impactulul  politicilor  publice din cadrul Strategiei  Guvemului  României pentru  incluziunea cetățenilor  români  aparținând minorității  rome din perioada următoare (până în 2020),  proiectul va crea o rețea de monitori  locali (puncte comunitare  locale)  care permite  colectarea datelor  la nivel local în  baza unui set de indicatori bine definiți  Astfel,  datorită  acestui  proiect adunarea datelor  nu va  avea  caracter  ad  hoc,  ci  se va  desfășura în  baza unei structuri indispensabile care  să  fie sustenabilă.  Mai  mult,  proiectul  va fi o garanție că în cursul  colectării datelor sunt folosite criterii  de calitate clare,  metodologii precise. Totodată,  va fi evaluată permanent fidelitatea  datelor colectate. Rețeaua va sta la baza sistemului de monitorizare  la  nivel  național,  însă va produce și date comparabile la nivelul UE.

Noutatea proiectului constă în faptul că se concentrează pe nivelul  local. Monitorizarea statutului și dinamicii la nivel de municipiu  și comunitate  (nivelele   la care  au locintervențiile   concrete),  ar permite surprinderea rezultatelor acestor intervenții. Evaluarea comparativă a outputurilor și inputurilor  permite estimarea eficienței și a deficiențelor de capacitate care trebuie  tratate  pentru a atinge rezultate și  pentru a îmbunătăți fundamentarea eficienței.

Practic, proiectul va crea și va instrui o rețea de puncte comunitare  focale la  nivel local  în vederea colectării   unor date actuale,  relevante și  de încredere cu privire la comunitățile de romi  din  zonele rurale și urbane,  precum și în  vederea monitorizării schimbărilor. Proiectul va  dezvolta și testa un set de indicatori pentru  monitorizarea progresului procesului de incluziune a romilor  la nivel local, respectiv va îmbunătăți capacitatea de intervenție specifică (țintită) și de monitorizare bazată pe rezultate.

 

Promotor:  lnstitutul pentru Studierea  Problemelor Minorităților Naționale

Parteneri: Centrul de Cercetare a Relațiilor Interetnice

                 Fundația pentru o societate deschisă

Durata  proiectului: 24 de luni