COMPETIȚIE COFINANȚĂRI PROIECTE EUROPENE

prin programul „Making the Most of European Funds for Roma” finanțat de Open Society Foundations

26 noiembrie 2014

Astăzi 26 noiembrie 2014, ora 14.00, s-a încheiat competiția pentru acordarea de asistență financiară în vederea sprijinirii organizațiilor non-guvernamentale beneficiare de proiecte finanțate din Fondul Social European (FSE) care contribuie direct la incluziunea socială a romilor. Lista completă a câștigătorilor va fi postată în curând la Secțiunea "Câștigători".

1 august 2014

Fundația pentru o societate deschisă a lansat în luna iunie a.c. o competiție pentru acordarea de asistență financiară în vederea sprijinirii organizațiilor non-guvernamentale beneficiare de proiecte finanțate din Fondul Social European (FSE) care contribuie direct la incluziunea socială a romilor.

Incepand cu 1 august a.c. criteriile de acordare a sprijinului financiar se modifica, cu scopul de a inlesni accesul la finantare unei arii mai largi de potentiali beneficiari. Se vor putea inscrie in competitie organizatiile ce beneficiaza de finantari din Fondul Social European (FSE) atat in calitate de solicitanti, cat si de parteneri.

Asistența financiară vizează acordarea unei părți din contribuția pe care beneficiarii au obligația de a o asigura față de Autoritatea Contractantă. Conform regulamentelor FSE, contribuţia reprezintă procentajul din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

CINE POATE SOLICITA FINANȚARE?

Aplicanții trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate prezentate mai jos:

 1. să fie persoane juridice fără scop patrimonial (asociații, fundații etc.) ;
 2. să fie beneficiari - in calitate de solicitanti sau de parteneri ai acestora - ai unui proiect finanțat din Fondul Social European (FSE), a cărui perioada de implementare a început în anul 2014;
 3. proiectul să cuprindă activitați care să implice în mod direct și în număr semnificativ persoane de etnie romă (cel puțin 25% din grupul țintă total al proiectului)

BUGET

Valoarea totală alocată prezentei scheme de finanțare este în acest moment de 150.000 dolari SUA. Valoarea maximă a grantului pentru fiecare organizație este de 15.000 dolari SUA.

Grantul va acoperi partea din valoarea totală a contribuției aferente Beneficiarului sau partenerilor acestuia in proiect care are implicații directe asupra persoanelor de etnie romă cuprinse în cadrul proiectului.

Astfel, nu acordăm finanțări pentru următoarele tipuri de cheltuieli:

 • cheltuieli cu salariile membrilor echipei de management și de implementare;
 • cheltuielile cu transportul, cazarea şi diurna aferente personalului propriu;
 • cheltuieli cu activitati subcontractate/externalizate care nu au legătură directă cu grupul țintă;
 • cheltuieli de tip FEDR care nu au legătură directă cu grupul țintă;
 • cheltuieli cu informarea si publicitatea proiectului;
 • cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie ale proiectului.

În cadrul acestui program o organizație poate depune o singură cerere de finanțare.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA FINANȚĂRII

 1. Cererea de finanțare;
 2. Centralizator cheltuieli în format Excel din care sa reiasă defalcarea finantării solicitate pe tipuri de cheltuieli (se va tine cont că finanțarea solicitată va fi folosită pentru cheltuieli angajate în mod direct pentru îmbunătățirea situației romilor vizați de proiect).
 3. Documente de înființare:
  • act constitutiv si statut;
  • hotărâre judecătorească de înființare a organizației cu modificările și completările ulterioare;
  • certificat privind informațiile înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - Extras actualizat;
 4. Certificatul de Înregistrare Fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 5. Certificat de Atestare Fiscală valabil, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii;
 6. Documente din care să reiasă că organizația beneficiază de finanțare prin Fondul Social European: copia contractului de finanțare, cererea de finantare completa, scrisoare de recomandare asumată de beneficiarul programului sau orice alt document relevant în acest sens.
 7. Documente care reflecta aspecte financiare: acordul de parteneriat si bugetul proiectului FSE.
 8. Documente din care să reiasă procentul persoanelor de etnie romă din totalul grupului țintă, cum ar fi extras din cererea de finanțare, rapoarte tehnico-financiare elaborate în cadrul proiectului, declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al aplicantului s.a.

Notă

Toate documentele menționate mai sus sunt obligatorii, inclusiv completarea tuturor secțiunilor în cadrul documentelor. În cazul în care solicitantul nu prezintă toate documentele/informațiile solicitate, candidatura acestuia va fi respinsă.

Aplicațiile și documentele aferente acestora vor fi transmise în format electronic. Acestea vor fi încărcate în sistemul on-line, la adresa url www.fundatia.ro/CofinantariFSE.

Aplicațiile vor fi evaluate în ordinea primirii lor. Astfel, apelul va ramâne deschis până în momentul epuizării fondurilor disponibile prin această schemă de finanțare.

Evaluarea va cuprinde două etape :

 1. Analiza cererilor de finanțare transmise de către solicitanți;
 2. Analiza stării de fapt pentru organizațiile calificate în prima etapă.

După parcurgerea celor două etape, aplicanții vor fi înștiințați cu privire la rezultatul final al evaluării, și se va trece la faza de contractare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Informații suplimentare se pot solicita la următoarele date de contact
Persoana de contact : Marilena Andrei
Telefon: 0763.680.122; 0733.925.000
Fax: 021 212 10 32
E-mail: marilena.andrei@fundatia.ro